تازه های خبری:

▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌

يكشنبه 6 خرداد 1397 Sunday 27 May 2018 12 رمضان 1439

آخرین اخبار سایت

پاسخ به نیازهاي انسانی زنان در شهر

مشارکت زنان در تحقق مديريت خوب شهري

سايت ويرا - مهدی شجاع -کارشناس ارشد جامعه شناسی- شهرمکان زندگی اجتماعی درجامعه مدنی است، جامعه اي که درعین حفظ آزادیهاي فردي شهروندان، زمینه کار، بحث، جریان اطلاعات، مشارکت و ... را براي گروه هاي مختلف انسانی بصورت مسالمت آمیزفراهم می کند شهر، شهروند و مدیریت شهري به عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر دارند. چراکه شهر فضاي سکونت با کارکرد و ویژگی خاص خود را تداعی می کند. شهروندان به عنوان ساکنان این فضا تلقی می شوند و مدیریت شهري مسؤول تعامل و ارتباط متقابل بین این دو می باشد مشارکت شهروندان، اثربخشی و کارآیی، پذیرا بودن و پاسخ ده بودن، مسئولیت و پاسخ گویی، شفافیت، قانونمندي، جهت گیري توافقی، عدالت، بینش راهبردي و تمرکز زدایی به عنوان معیارهاي اساسی حکمروایی خوب شهري نام برده می شوند.تحقق این معیارها درفضایی اجتماعی و درنتیجه تعامل موثر تمامی کنشگران شهري ( گروه ها، سازمان ها، دولت، ... ) شکل می گیرد.اگر تعامل دراین فضاي اجتماعی رابه مثابه حیات جامعه مدنی تلقی کنیم" مشارکت گسترده افراد و گروه ها از مفاهیم بنیادي آن به شمار می رود که منعکس کننده خواست ها، ارزش ها، پیوند ها واندیشه هاي طبقات گوناگون اجتماع است. شکل بندي و نقش دادن به بازیگران متفاوت عرصه شهري ازجمله دولت، مردم، نهادهاي مدنی و قانونگذار و مانند آن باعث شده است تا وظایف و تکالیف متقابل و دوسویه بین شهروندان و اداره کنندگان امور در سطوح ملی و نقش پذیري زنان در اداره امور شهرها به عنوان یکی از اصلی ترین : محلی پدید آید بازیگران عرصه شهري در شکل گیري حکمروایی خوب شهري اجتناب ناپذیر و حیاتی است.درواقع درحکمروایی خوب شهري؛ تحقق مقوله هایی چون مشارکت تمامی گروه هاي ذي نفع وذي نفوذ شهر، هم سویی خواسته هاي شهروندان و اقدام مسئولان، حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان،آگاهی مستمر شهروندان از روندهاي موجود، آگاهی شهروندان از قانون و همچنین احترام مسئولان به قانون، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف، وجود ارتباط و تلاش مشترك میان سازمان هاي دولتی، شهروندان و سازمان هاي غیردولتی (نماینده گروه هاي مختلف)، فرصت هاي مناسب براي همه شهروندان در زمینه ارتقاي وضعیت رفاهی خود، تلاش در جهت تخصیص عادلانه منابع و... بدون حضور فعال، مستمر و نظام مند زنان در عرصه حکمروایی شهري غیر ممکن است.

هرچند که واقعیت دوسویه بودن نقش پذیري زنان درحکمروایی شهري؛ یعنی ازیک سو زمینه اي که می بایست از طریق مسئولان، مراجع قانون گذاري و درمجموع دولت براي مشارکت وحضور زنان فراهم گردد و از سوي دیگر خودانگیخته گی، پویایی و خواست زنان براي ایفاي نقش، انکار ناپذیر است. درواقع منظور از نقش پذیري نیز به هر دوجنبه تاثیر گذار در حضور زنان براي ایفاي نقش در عرصه اداره امور شهر تاکید دارد. به همان اندازه که فعال تر بودن گروه هاي اجتماعی زنان، حساسیت نسبت به تغییر و تحولات شهر، آگاهی نسبت به حقوق شهروندي خود ومطالبه آن، پیگیري جهت رفع مسائل و مشکلات شهر، حضور فعال درانتخابات شوراي شهر( راي دادن و یا کاندیدشدن ) و..... مهم است، تعریف شفاف و هدفمند مسئولان از نقش وجایگاه زنان دراداره امور شهر، اعتماد و فرصت سازي براي حضور زنان دررده هاي میانی وکلان مدیریتی شهر، اصلاح و تسهیل قوانین کار با رویکرد واقع بینانه به نقش هاي گوناگون زنان درخانه و خانواده، اصلاح نگرش به توانایی هاي زنان از رویکرد صرفا اجتماعی به سایر رویکردهاي اقتصادي- مدیریتی و سیاسی، و فرهنگ سازي و اصلاح فرهنگ رفتاري جامعه درتعامل با گروه

زنان، و ... نیز 2 با اهمیت است.

اگر از دریچه شهروندي به ارتباط زنان و حکمروایی شهري بنگریم. ارتباط دوسویه و متقابل بودن شهروندي و مدیریت شهري را نشان می دهد شهروندي به عنوان یک واقعیت و پدیده اجتماعی، بر موقعیت شهروند براي حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده براي مشارکت جدي و فعالانه در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دلالت دارد. درعین حال که براي شهروند مجموعه اي از وظایف و تکالیف وحقوق مترتب است، بر برابري و عدالت نیز تأکید ویژه دارد و تمامی حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی را براي او قائل است. درواقع حضور زنان به عنوان یک شهروند در ساخت بافت مدنی شهر مقوله اي مهم است که به تنظیم روابط فرهنگی و ( اجتماعی در حوزه شهروندي جهت عادلانه تري می بخشد.

درایران، شهرداري تهران به عنوان نوك پیکان تحولات درمدیریت شهري، علاوه بردارا بودن 6000 پرسنل زن، رشد 10 درصدي نیز در مدیریت بانوان در سطوح میانی شهرداري داشته است و معاونتی مستقل به عنوان " اداره امور زنان" درشهرداري تشکیل شده است. با ادامه حرکت فوق به سمت نقش پذیري زنان در سطوح کلان مدیریتی شهر و گسترده تر شدن دامنه حضور زنان درساختار تشکیلاتی شهرداري،وضعیت مناسبتري را شاهد خواهیم بود

این نکته حائز اهمیت است که امروزه تحولاتی که در تغییر طبیعت مشاغل از فعالیت هاي جسمی به فعالیت هاي اداري و ذهنی، قوانین و مقررات مربوط به استخدام و برابري فرص تها در بسیاري از بخش ها (خصوصاًبخش دولتی)، گسترش فرص تهاي آموزشی براي زنان و تحول در فرهنگ اجتماعی، درکنار بهبود کیفیت کار زنان صورت گرفته است، زمینه ساز ارتقاي سطح سرمایۀ انسانی زنان شده و علاوه برآن نسبت دستمزد زنان به مردان که ٢- ه ماکنون اقتصاددانان ثابت کرده اند که افزایش اشتغال زنان در بیرون از خانه با افزایش سرمایۀ انسانی جامعه نسبت ( مستقیم دارد و می تواند عامل افزایش رشد اقتصادي کشورها شود در دهۀ 1950حدود 5درصد بوده است را در اوایل دهۀ جاري به نزدیک 8 / رسانده است درمجموع می توان گفت به جز حرکت هاي روبه جلوي شهرداري تهران درارتباط با نقش پذیري زنان، سایر شهرداري هاي کشور به ویژه، شهرهاي میانی وکوچک، از نظر مشارکت پذیري شهروندان به ویژه زنان درتحقق حکمروایی خوب شهري شرایط نامناسبی دارند و نیازمند اصلاح رویه و نگرش، نسبت به نقش پذیري و مشارکت زنان در حکمروایی شهري است.

-3 حکمروایی خوب شهري و پاسخ به نیازهاي انسانی زنان درشهر

درنظر گرفتن معیارهایی چون : عدالت، ایجاد فرصت هاي مناسب براي همه شهروندان، جهت گیري توافقی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف، مسئول بودن و پاسخگو بودن به نیازها و خواسته هاي شهروندان، براي تعیین مطلوبیت حکمروایی شهري، نشان می دهد که تاکید محوري همه آنها بر درنظر گرفتن و توجه به نیازها و خواسته هاي تمامی گروه هاي ذي نفع و ذي نفوذ شهر است.

ازآنجایی که زنان به عنوان نیمی از شهروندان شهر و از گروه هاي اصلی حاضر درعرصه عمومی شهر هستند؛ توجه به خواست ها و نیازهاي آنان به صورت همه جانبه و درتمامی حوزه هاي شهري: شامل کالبدي-فضایی، اجتماعی، اقتصادي و مدیریتی ضروري است.درواقع ازمعیارهاي تعیین شده براي حکمروایی خوب شهري نیز چنین استنباط می شود که، منظور از پاسخگویی تنها منوط به عرصه اي خاص چون حوزه اجتماعی نمی گردد و می بایست درسایر عرصه هاي شهري به ویژه "حوزه کالبدي- فضایی" نیز به موضوع زنان توجه و پرداخته شود. درآنچه که تحت عنوان نقش پذیري زنان مطرح شد تاکید برجنبه هاي اجتماعی، اقتصادي و مدیریتی بود.

اضافه کردن نظر

در زمینه‌ی انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:

لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
« ویرا » مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
« ویرا » از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

 تبلیغات سايت خبري ويرا

      09120440191

 

 

 

 

 

 

 

 تمام حقوق سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی ویرا با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد

Template Design:Dima Group