پيشنهاد به استاندار جديد ايلام

توسعه استان را به ده معين اقتصادی واگذار كنيد

  • پرینت

دكتر علي حيات نيا - سایت خبری ویرا- زماني كه منطقه اي دچار كمبود درآمد است به تبع حجم پس انداز در آن منطقه هم كم بوده و سرمايه گذاري هم ميزان كمي است، نتيجه سرمايه گذاري كم هم بازدهي ناچيز است. اقتصاددانان به چنين حالتي در مناطق و كشورها، دايره خبيثه فقر يا سيكل توسعه نيافتگي مي گويند. تجويز و راه خروج از اين چرخه و سيكل، عامل خارج از منطقه و به صورت سرمايه گذاري خارجي است.

سيكل توسعه نيافتگي موضوع مبتلا به بسياري از مناطق توسعه نيافته ايران از جمله استان ايلام است.

استان كرمان به علت داشتن منابع معدني، كشاورزي تجاري شده و با ارزش افزوده بالا( به علت فهم اقتصادي كشاورزان و مديران آن در گذشته)، جايگاه سياسي در سطح مديريت كلان كشور ( رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزرا و...) و بسياري عوامل ديگر استان سال هايت كه روند به رشدي در سطح كشور دارد. بسياري از شهرستان هاي استان كرمان داراي فرودگاه بوده و صنعت و رشد تكنولوژيكي در اين استان هم وضعيت مناسبي دارد

انتصاب آقاي رزم حسيني با تفكر اقتصادي و توسعه گرا در چهار سال اخير كه در دوره جديد هم تداوم داشته، به علاوه همگرايي بي نظير در بخش هاي مختلف، توسعه چشمگيري را در اين استان ايجاد كرده است

ايده اي كه در اين استان در چهار سال اخير دنبال شده، تشكيل مثلث اقتصادي و تقسيم استان كرمان به ٢٣ منطقه اقتصادي بوده كه مسئوليت توسعه ي هر منطقه را به يك معين اقتصادي واگذار كرده اند

معين هاي اقتصادي سازمان هاي اقتصادي قدرتمند و بخش هاي خصوصي خوش نامي هستند كه مسئوليت راهبري توسعه هر شهرستان يا منطقه را برعهده داشته كه علاوه بر سرمايه گذاري مستقيم بستر را براي سرمايه گذاري سايرين فراهم مي كنند

با عنايت به مطالبي كه در روزهاي اخير از طريق خبرگزاري ها در خصوص رويكرد استاندار جديد ايلام به جذب سرمايه گذاري در استان ديدم، پيشنهاد مي كنم ده شهرستان استان ايلام را به ده معين اقتصادي واگذار كرده و الگو و مدلي كه در استان كرمان اجرايي شده است را در استان ايلام با رويكرد بومي و متناسب با قابليت هاي استان اجرا كنند.

با توجه به محدوديت منابع دولت، اميدوارم اين معين هاي اقتصادي پنجره  جديدي را فراروي توسعه استان بگشايند و بخشي از آلام جوانان و فرزندان اين استان كاسته شود.